Ten wpis powstał na podstawie filmu o tym samym tytule. Jeżelisz wolisz format video, to zapraszam Cię do jego obejrzenia.

1. Z czego składa się projekt zagospodarowania działki? 

Projekt zagospodarowania działki składa się z:

 części rysunkowej w postaci planu zagospodarowania działki
 oraz części opisowej czyli opisu technicznego.

Projekt stanowi integralną część projektu budowlanego.

Do opracowania planu zagospodarowania działki potrzebna jest aktualna mapa geodezyjna tzw. mapa do celów projektowych, którą przygotowuje uprawniony geodeta 

Zadaniem geodety jest wybrać się na teren działki i sprawdzić:

▶️ rzędne terenu z podanymi na mapie
▶️ granice własności posesji
▶️ poszczególne elementy uzbrojenia terenu
▶️ istniejące elementy zabudowy i obiekty na działce

2. Co musi znaleźć się na planie zagospodarowania?

Na mapie zaznaczam:

obrys budynku mieszkalnego i budynku garażu,
główne wymiary budynków,
odległości budynków do granic działek sąsiednich
odległość ściany budynku z oknami do pokrywy szamba
odległość domu do zbiornika na gaz
odległość miejsc parkingowych do granic działki

Wpisuję rzędną parteru domu, czyli określam na jakim poziomie względem istniejących rzędnych terenu będzie usytuowany budynek.

Na planie działki trzeba także zaznaczyć lokalizację:

 wjazdu i wejścia na działkę
 śmietnika
 zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnie ścieków,
 dojścia i dojazd do domu,
 miejsca postojowe dla samochodów,
 usytuowanie małej architektury,
 trasy projektowanych przyłączy (wody, prądu, gazu, kanalizacji)

3. Jakie przepisy trzeba uwzględnić w projekcie zagospodarowania działki?

Usytuowanie domu na działce musi być zgodne z przepisami:

 ustawy Prawa Budowlanego
 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
 ustawy o ochronie środowiska,
 o ochronie gruntów
 o ochronie lasów
 o drogach publicznych,
 o ochronie przeciwpożarowej,
 o ochronie krajobrazu,
 o ochronie zabytków,

4. Od czego trzeba zachować minimalne odległości w planie zagospodarowania?

Przepisy określają zachowanie minimalnych odległości od:

 sąsiednich działek,
 sąsiedniej zabudowy z uwzględnieniem ewentualnego zacieniania,
 linii rozgraniczających drogi, lub granic działek,
 strefy lasu,
 zbiorników wodnych,
 śmietnika,
 pokrywy szamba,
 miejsc postojowych,
 napowietrznych linii wysokiego czy średniego napięcia

5. Czym jest linia zabudowy?

Plan miejscowy i decyzja o warunkach zabudowy określają linię zabudowy.

Wyróżniamy dwa rodzaje:
 obowiązująca linia zabudowy określa ona, iż ścianę domu należy wybudować dokładnie w tej linii
nieprzekraczalna linia zabudowy, która wyznacza minimalną odległość domu od krawędzi drogi i której na danym terenie nie można przekraczać.

6. Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

 

 📌Na planie trzeba też zaznaczyć obszar oddziaływania obiektu, czy mieści się w granicach działki czy obejmuje też swoim zakresem działkę sąsiada.

Jest to w dużej mierze zależne od odległości budynku mieszkalnego od granicy z sąsiadem.

7. Czym jest maksymalna powierzchnia zabudowy lub wskaźnik procentowy zabudowy?

 

Zapis w planie miejscowym lub warunkach zabudowy określa wielkość powierzchni zabudowy działki, którą liczy się po obrysie zewnętrznym budynków, do której nie wlicza się:
 podziemnych części budynku,
 pochylni i schodów,
 tarasów naziemnych

Wlicza się natomiast:
 nadwieszenia nad parterem budynku,
 zadaszone tarasy i werandy.