Wiem, że wypełnianie wniosków urzędowych nie jest łatwe. Tymbardziej jak robi się to pierwszy raz.

Z tego artykułu dowiesz się jakie wpisać parametry dla czteroosobowej rodziny oraz jakie powinieneś wcześniej przgotować załączniki, żeby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Prawo budowlane zmienia się bardzo często, więc zmieniają się też wymagania urzędników. Miej to na uwadze.

Możesz też obejrzeć nagranie video. Do wyboru.

Na kanale same wartościowe treści. Sprawdź sam i zdecyduj czy zostajesz 🙂

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek i przygotować załączniki samemu to przygotowuje dla Ciebie kurs:

„Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy i przygotować załączniki?”

Przy wpełnianiu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy warto podawać parametry trochę większe niż planowane gabaryty budynku.

W trakcie powstawania projektu koncepcyjnego możesz zmienić decyzję, więc warto zostawić pewien margines luzu.

Dobrze przemyśl jaką chcesz mieć powierzchnię zabudowy i powierzchnię użytkową.

Wysokość budynku do kalenicy i do okapu jest to wysokość mierzona od najniższego poziomu gruntu przy budynku.

Warto pamiętać, że w tej wysokości zawarte są już schody zewnętrzne prowadzące do poziomu parteru.

We wniosku należy wypełnić tabelkę przewidywane zapotrzebowanie na media.

 

Poniżej podaję ilości dla 4 osobowej rodziny.

1. Zapotrzebowanie na wodę: 0,75 m3/dobę
2. Zapotrzebowanie na energię:
a) elektryczną 16 kW
b) gazową 4 m3/h
3. Planowany sposób ogrzewania budynku: Kocioł na gaz
4. Przewidywana ilość ścieków:
a) ścieki socjalno-bytowe 0,75 m3/dobę
b) ścieki technologiczne Nie dotyczy
5. Przewidywany sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: szambo
6. Sposób odprowadzenia wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych: Na terenie działki
7. Przewidywany sposób unieszkodliwiania:
a) odpadów stałych Odbiór przez GOAP
b) odpadów niebezpiecznych Nie dotyczy
8. Inne emisje (np. zapach, hałas, itp): Nie dotyczy
9. Obsługa komunikacyjna:
a) ustalenia wjazdu i wyjazdu Od ulicy ……………
b) ilość miejsc postojowych 2 szt.
c) ilość samochodów osobowych 2 szt./dobę
d) ilość samochodów ciężarowych Na terenie działki
10. Rodzaj ogrodzenia od strony drogi publicznej, obiekty małej architektury: Murowane słupki z prętami stalowymi
11. Informacje o ewentualnej konieczności dokonania wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania zgody na ich usunięcie: Nie dotyczy

Jakie potrzebne są załączniki do wniosku o wydanie decyzji?

Żeby złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do gminy musisz najpierw przygotować załączniki.

 1. 1 egzemplarz mapy zasadniczej o zasięgu umożliwiającym wykonanie analizy urbanistycznej zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Potrzebna jest mapa zasadnicza o 3-krotnej szerokości frontu działki.

Na mapie pokazany jest większy obszar terenu. Pozwala to architektowi na opracowanie analizy otaczającego terenu.

Mapę uzyskasz ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Geodezji.

Osobiście załatwisz to w ciągu kilku dni.

 1. 1 egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 zgodnie z art. 52 ust.2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ta mapa jest potrzebna dla inwestycji celu publicznego, czyli jeżeli chcesz budować dom to ten ppkt. Cię nie dotyczy.

 1. Planowany sposób zagospodarowania terenu przedstawiony na kopii mapy zasadniczej wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem i granic obszaru oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie.

Na drugiej kopii mapy, na swojej działce musisz:

 • wrysować dom jednorodzinny oraz inne budynki jeżeli takie planujesz,
 • zaznaczyć wjazd na działkę
 • podać wymiary budynków oraz ich odległości od granicy z sąsiadem
 • lokalizację szamba
 • zaznaczyć granice terenu objętego wnioskiem
 • zaznaczyć granice obszaru oddziaływania inwestycji na działki sąsiednie, jeżeli zachowasz minimalne odległości 3 lub 4 m od granicy działki do budynku mieszkalnego i innego budynku, to wtedy obejmujesz obszarem oddziaływania jedynie swoją działkę
 1. Charakterystykę inwestycji w formie graficznej (szkice elewacji, gabaryty obiektów z określeniem ich funkcji)

Chodzi o to, aby pokazać Twoją koncepcję domu.

Narysuj na kartce widoki elewacji pokazujące wielkość domu (wysokość, szerokość), kąt spadku dachu i podaj wymiary.

Warto też załączyć rzuty domu pokazujący funkcję mieszkalne w budynku.

 1. Zapewnienie gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia obiektu w media (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna i odpowiednio do potrzeb kanalizacja deszczowa i gaz), nie dotyczy przyłączy.

Do wniosku trzeba załączyć warunki techniczne od gestora sieci.

Okres oczekiwania na takie warunki to przeważnie 30 dni.

Żeby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy to wystarczy, że będziesz mieć możliwość przyłączenia energii elektrycznej.

Jeżeli nie ma możliwości podłączenia wodociągu to gmina będzie wymagać Twojego oświadczenia, w którym potwierdzasz, że we własnym zakresie wybudujesz sobie studnię.

Jeżeli gmina w najbliższym czasie planuje budowę kanalizacji sanitarnej to wtedy będziesz musiał mieć bezodpływowy zbiornik na ścieki czyli szambo, ponieważ wtedy jest obowiązek przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

Natomiast jeżeli gmina nie planuje w najbliższym czasie budowy kanalizacji sanitarnej to pozwoli Tobie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wtedy nie ma obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).

Jeżeli planujesz mieć garaż jako osobny budynek to będziesz musiał zapłacić opłatę skarbową.

 1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych.

Opłata dotyczy osoby działającej w Twoim imieniu, która nie jest z Tobą spokrewniona. Jeżeli działasz w imieniu bliskiej osoby; brat, siostra, ojciec, matka to jesteś zwolniony z opłaty skarbowej

 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (w przypadku zaliczenia jej do mogących negatywnie oddziaływać na środowisko).

Nie dotyczy to budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 1. Kopię aktu notarialnego potwierdzającego dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną lub poprzez ustalenie służebności przejazdu (dotyczy działek nie posiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej).

Dotyczy to przypadku, kiedy żeby dostać się do swojej działki musisz przejechać przez działkę innego właściciela. W tym wypadku w akcie notarialnym musi być zapis, który potwierdza taki przejazd.

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek i przygotować załączniki samemu to przygotowuje dla Ciebie kurs:

„Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy i przygotować załączniki?”

W 1 godzinę nauczę Cię jak wypełnić wniosek i jak przygotować załączniki.

Zobaczysz przykłady wypełnienia wniosku i przygotowania planu zagospodarowania działki dla 5 typów zabudowy:

 • dom wolno stojący

 • dom typu bliźniak

 • dom na wąskiej działce

 • dom z osobnym garażem

 • zabudowa siedliskowa

  Wybierasz typ zabudowy, który cię interesuje.

Potrzebny Ci projekt? Proszę skontaktuj się w sprawie wyceny.

Pamiętaj, że