Z tego artykułu dowiesz się o nowych zmianach w prawie budowlanym, które obowiązuje od 19 września 2020.

Ustawodawca przewidział rok czasu jako okres przejściowy pomiędzy nowym a starym prawem budowlanym. Do września 2021 roku można składać projekty budowlane jeszcze na starych warunkach.

Ten artykuł jest ważny dla ciebie jeżeli:

1. Planujesz budowę domu w roku 2021

2. Jeszcze nie masz pozwolenia na budowę domu lub nie zgłosiłeś budowy domu

3. Nie wiesz jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby rozpocząć budowę domu w 2021 roku i następnie ją zakończyć

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ FILM, W KTÓRYM OPOWIADAM O ZMIANACH W PRAWIE BUDOWLANYM W 2020.

Zgarnij darmowy ebook

„Budowa domu formalności krok po kroku po zmianie prawa budowlanego 2020”

Przygotowałam infografikę, za pomocą której tłumaczę cały proces uzyskania pozwolenia na budowę, aż do momentu formalnego zakończenia budowy domu.

zmiana-prawa-budowlanego-2020
urząd-miasta-i-gminy
miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

Kiedy jesteś już właścicielem działki, na której chcesz postawić swój dom to powinieneś w Urzędzie Miasta i Gminy sprawdzić czy na terenie, na którym położona jest Twoja działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W miejscowym planie są wypisane wytyczne określające położenie oraz wielkość Twojego domu. Te parametry określają m.in. powierzchnię zabudowy, linię zabudowy, wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, spadek dachu, rodzaj pokrycia dachu.

Projekt budowlany domu musi być zgodny z zapisami w MPZP, bo inaczej nie uzyskasz pozwolenia na budowę czy akceptacji Twojego zgłoszenia budowy.

Do projektu budowlanego potrzebny będzie wypis i wyrys z MPZP.

decyzja-o-warunkach-zabudowy

Kiedy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na terenie Twojej działki, to wtedy musisz wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu do Urzędu Miasta i Gminy powinieneś złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy oraz do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki.

Decyzja o warunkach zabudowy zastępuje plan miejscowy (MPZP). Tam również znajdują się wytyczne co do wielkości Twojego domu, jego lokalizacji na działce, rodzaju i spadku dachu, ilości miejsc postojowych itd.

Na otrzymanie decyzji trzeba trochę poczekać, ponieważ procedura jej uzyskania zajmuje trochę czasu, a mianowicie  3-4 miesiące od złożenia wniosku.

projekt-budowlany-domu-swarzędz

1. Zmiana formy projektu budowlanego dotyczy jego podziału na 3 części:

 • Projekt zagospodarowania terenu lub działki
 • Projekt architektoniczno-budowlany
 • Projekt techniczny

2. Z czego składa się Projekt zagospodarowania terenu lub działki?

Projekt ten składa się planu zagospodarowania terenu oraz opisu technicznego.

Projekt opracowuje architekt, który na mapie przedstawia planowany sposób zagospodarowania działki, wrysowuje dom i inne towarzyszące budynki, określa zakres terenu utwardzonego i terenu biologicznie czynnego, wjazd na działkę, lokalizację śmietnika oraz odległość budynku mieszkalnego do granic działki czy innych urządzeń. Podaje lokalizację studni, szamba czy oczyszczalni ścieków.

Projekt zagospodarowania terenu lub działki musi być zgodny z zapisami w planie miejscowym (MPZP) lub zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisami prawa budowlanego.

3. Z czego składa się Projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany przygotowuje tylko architekt. 

W tym opracowaniu znajduje się część rysunkowa w postaci rzutów, przekrojów, widoków elewacji, które przedstawiają wygląd Twojego domu oraz jego układ funkcjonalny. Wszystkie rysunki są zwymiarowane i opisane.

Dodatkowo do projektu dołączona jest część opisowa w postaci opisu technicznego oraz informacja BIOZ.  Zawarte są tam istotne informacje o sposobie użytkowania budynku, o układzie przestrzennym i formie architektonicznej Twojego domu, charakterystycznych parametrach czy wpływu obiektu budowlanego na środowisko.

Projekt architektoniczno-budowlany musi być zgodny z zapisami w planie miejscowym (MPZP) lub zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisami prawa budowlanego.

W tym opracowaniu nie ma innych branż czyli konstrukcji oraz instalacji sanitarnej czy elektrycznej.

4. Z czego składa się Projekt techniczny?

Projekt techniczny składa się z branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Obejmuje część rysunkową w postaci rzutów, przekrojów, rysunków detali oraz część opisową w postaci opisu technicznego.

Tutaj architekt zajmuje się koordynacją projektu pomiędzy branżami i ostatecznymi ustaleniami z innymi projektantami.

Jest to projekt zawierający rozwiązania konstrukcyjne dla budynku, obliczenia dotyczące konstrukcji, jej obciążeń, schematy konstrukcyjne.

Zawiera rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne: 

 • Projekty instalacji sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacji mechanicznej. 
 • Projekty instalacji elektroenergetycznych, piorunochronnych.
zmiana-prawa-budowlanego-2020

5. Ustawodawca określił miejsce składania poszczególnych części projektu budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenu lub działki + Projekt architektoniczno-budowlany tworzą 1 opracowanie, które należy złożyć wraz ze wnioskiem i załącznikami do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, żeby uzyskać pozwolenie na budowę lub akceptację zgłoszenia.

Projekt techniczny należy złożyć do Nadzoru Budowlanego na etapie zakończenia budowy domu.

6. Co jest potrzebne do przygotowania projektu budowlanego?

a) Mapa do celów projektowych

Mapa jest potrzebna do przygotowania Projektu zagospodarowania terenu. Architekt wrysowuje na mapie Twój dom oraz projektowane zagospodarowanie działki.

Mapę do celów projektowych uzyskasz od geodety, który przygotowuje aktualizację mapy zasadniczej.

Jego zadaniem jest przyjechać na działkę i sprawdzić jej wymiary, zadrzewienie, czy są istniejące zabudowania.

Czas oczekiwania na mapę do celów projektowych to przeważnie 4-6 tyg.

Możesz zlecić opracowanie mapy do celów projektowych już po zakupie działki, żeby czas trwania na jej uzyskanie nie wydłużał czasu opracowania projektu zagospodarowanie działki przez architekta.

b) Badania geotechniczne gruntu

Zawsze zachęcam swoich klientów, żeby zlecali wykonanie badań geotechnicznych gruntu na swojej działce. Dopiero na podstawie takich badań konstruktor jest w stanie zaprojektować odpowiednie fundamenty. Znając również poziom wód gruntowych, wiesz jak zabezpieczyć fundamenty przed wilgocią.

Żeby otrzymać dokumentację geotechniczną musisz się zgłosić do geologa.

Na Twoją działkę przyjeżdża ekipa z wiertnicą i pobierają próbki gruntu do badania. Na podstawie tych badań geolog opracowuje przekroje pokazujące układ warstw gruntu na działce oraz zaznacza poziom wód gruntowych.

starostwo-powiatowe

1. Zmiana prawa budowlanego dotyczy zakresu projektu budowlanego składanego do urzędu.

Do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta składa się projekt budowlany, który zawiera 2 opracowania:

 • Projekt zagospodarowania terenu lub działki oraz
 • Projekt architektoniczno-budowlany

2. Pozwolenie na budowę

Do starostwa składasz wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (oryginał)
 • lub decyzję o warunkach zabudowy (oryginał / kopia poświadczona przez urząd)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni. Decyzja musi się jeszcze uprawomocnić przez 14 dni. Dopiero po tym czasie możesz przystąpić do dalszych działań, które są opisane w dalszej części artykułu.

3. Zgłoszenie

Żeby zgłosić budowę domu jednorodzinnego musisz spełniać przynajmniej te dwa warunki:

 • budynek mieszkalny jest wolno stojący
 • obszar oddziaływania budynku obejmuje tylko Twoją działkę, czyli trzeba m.in. zachować odległość 3 lub 4 m od granicy z działką sąsiada

Urząd ma 21 dni, żeby zatwierdzić Twoje zgłoszenie.

Wypełniasz inny wniosek, ale składasz takie same załączniki jak w przypadku pozwolenia na budowę.

Pamiętaj, że nie otrzymujesz żadnej formalnej decyzji z urzędu. Możesz otrzymać jedynie zaświadczenie z urzędu, ale we wniosku trzeba to zaznaczyć.

4. Dziennik budowy

W starostwie składa się wniosek o opieczętowanie dziennika budowy.

Najlepiej jest to zrobić od razu jak jesteś w urzędzie lub listownie.

W zależności od tego czy wybrałeś zgłoszenie czy pozwolenie na budowę inny jest termin odbioru dziennika budowy.

 • Zgłoszenie – kilka dni
 • Pozwolenie na budowę – 14 dni ze względu na uprawomocnienie decyzji o warunkach zabudowy
nadzór-budowlany

Przed rozpoczęciem budowy domu projekt techniczny musi być opracowany przez poszczególnych projektantów.

1. Rozpoczęcie budowy

Najpierw musisz znaleźć kierownika budowy.

Następnie możesz zgłosić rozpoczęcie budowy w Nadzorze Budowlanym.

Do wniosku załączasz m.in. oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierownika Twojej budowy oraz jego uprawnienia i przynależność do izby.

Takie rozpoczęcie budowy zgłasza się na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Kierownik budowy dokonuje też wpisu w dzienniku budowy o otrzymaniu projektu technicznego.

2. Zakończenie budowy

Żeby zgłosić zakończenie budowy to najpierw musisz zlecić:

 • geodecie wykonanie mapy powykonawczej, czyli geodeta nanosi na mapę Twój dom, zakres prowadzenia instalacji zewnętrznych na terenie działki, tereny utwardzone kostką
 • kominiarzowi przegląd kominów wentylacyjnych i spalinowych, do wniosku załączasz protokół kominiarski

Do wniosku potrzebny będzie jeszcze:

 • wypełniony dziennik budowy przez kierownika budowy
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
 • Projekt techniczny – aktualny ze stanem faktycznym

Na tym etapie jest też zmiana prawa budowlanego, bo właśnie do Nadzoru Budowlanego składasz projekt techniczny swojego domu.

Projekt techniczny powinien być cały czas aktualizowany przez okres trwania budowy domu. Takich aktualizacji dokonują projektanci, którzy przygotowali ten projekt techniczny.

Potwierdzeniem zgłoszenia zakończenia budowy jest wydane przez Nadzór Budowlany Zaświadczenia o zakończeniu budowy.

Mam nadzieję, że w czytelny sposób przedstawiłam Ci cały formalny proces budowy domu. Pamiętaj, że możesz jeszcze obejrzeć nagranie wideo oraz pobrać darmowy mini ebook oraz infografikę.

Jeżeli nurtują Cię jakieś pytania, to proszę zadaj je poniżej.

Jeżeli chcesz podzielić się wiedzą z tego artykułu ze swoimi znajomymi, będzie mi bardzo miło.

 

Pozdrawiam

mgr inż. arch. Aleksandra Jackowska

ebook-budowa-domu-formalności-krok-po-kroku

POBIERZ DARMOWY EBOOK

BUDOWA DOMU FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

PO ZMIANIE PRAWA BUDOWLANEGO 2020

Potrzebny Ci projekt? Proszę skontaktuj się w sprawie wyceny.

Pamiętaj, że