Co możesz wybudować na swojej działce i nie musisz tego zgłaszać do urzędu?

Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia w 2021 roku?

Z tego artykułu dowiesz się jakie typy obiektów możesz budować na swojej działce oraz o jakich gabarytach bez obowiązku zgłaszania tego do urzędu.

Poniżej powołuję się na przepisy prawa budowlanego, w którym znajdziesz więcej wymienionych obiektów niewymagających nawet zgłoszenia. 

W artykule wymieniam te obiekty, które nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia i są związane z budownictwem mieszkaniowym.

Zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) Art. 29, ust.2 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

1. Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w 2021 roku – obiekt gospodarczy w zabudowie zagrodowej

 • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2. Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w 2021 roku – wiata o pow. zabudowy do 50m2

 • wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

Jaka jest definicja wiaty?

 • W prawie budowlanym nie ma określonej definicji wiaty
 • Przyjmuje się, że jest to forma zadaszenia podparta słupami

3. Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w 2021 roku – wolno stojąca altana o pow. zabudowy do 35m2

 • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
altana-na-zgloszenie

Projekt: Aleksandra Jackowska

altana-bez-zgłoszenia

Projekt: Aleksandra Jackowska

DLA CIEBIE

INFOGRAFIKA / SCHEMAT 

"Budowa domu formalności krok po kroku"

schemat budowa domu formalności krok po kroku

4. Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w 2021 roku – altana działkowa i obiekt gospodarczy na ROD

 • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;

Jak jest definicja altany?

Zgodnie z ustawą z dnia grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, kiedy mowa jest o:

altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;

Projekt altany działkowej należy uzgodnić z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

altana-działkowa-bez-zgłoszenia

Projekt: Aleksandra Jackowska

5. Co nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia w 2021 roku:

 • stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 • zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 • przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
basen-bez-zgloszenia

Źródło: canva.com

 • obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • obudowy ujęć wód podziemnych;
 • naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pamiętaj, żeby obiekty były zlokalizowane na działce w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiadem tj. 

 • 3m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy
 • 4m w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy.
Aleksandra Jackowska

Aleksandra Jackowska

architekt

Z wykształcenia i zamiłowania jestem architektem oraz plastykiem. 

Budowa swojego pierwszego domu to wielkie wyzwanie. Wiem jak trudno jest wszystko na początku ogarnąć.

Dlatego chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w postaci filmów na kanale YouTube oraz artykułami na blogu.

Zachęcam Cię do kontaktu. Masz pytania to pisz śmiało.

Potrzebny Ci projekt? Proszę skontaktuj się w sprawie wyceny.

Pamiętaj, że