Jaka budowa obiektów na Twojej działce wymaga zgłoszenia do urzędu?

 

Jakie dokumenty trzeba załączyć do zgłoszenia budowy domku rekreacyjnego czy budynku gospodarczego do urzędu?

Zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

Wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych,

b) garaży,

c) wiat

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

garaz-na-zgloszenie

Fot. Aleksandra Jackowska

Przydomowych:

a) ganków,

b) oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

ganek-na-zgloszenie

Żródło: canva.com

oranzeria-na-zgloszenie

Żródło: canva.com

Wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej

rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

domek-rekreacyjny-na-zgloszenie

Projekt: Aleksandra Jackowska

Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2

taras-na-zgloszenie

Źródło: canva.com

Oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę

oczyszczalnia-na-zgloszenie

Źródło: bamartech.pl

Zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

szambo-na-zgloszenie

Źródło: centrum-sciekow.pl

Instalacji zbiornikowych na gaz płynny

z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Przyłączy:

a) elektroenergetycznych,

b) wodociągowych,

c) kanalizacyjnych,

d) gazowych,

e) cieplnych,

f) telekomunikacyjnych

– z zastrzeżeniem art. 29a

Co należy załączyć do zgłoszenia budowy garażu, budynku gospodarczego czy domku rekreacyjnego do 35 m2?

Żeby w ogóle dokonać zgłoszenia tego typu obiektów, to Twoja działka powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w którym jest zapis pozwalający na tego typu zabudowę. W planie miejscowym podana jest maksymalna wysokość takiego budynku.

Gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to zamiennie powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy na Twoją działkę i tam też powinien być zapis pozwalający np. na budowę budynku rekreacyjnego. W decyzji podana jest maksymalna wysokość takiego budynku.

Zgłoszenia budowy dokonuje się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. w zależności pod jaki urząd podlega Twoja działka.

Należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz do wniosku załączyć:

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane potwierdzające, że jest się właścicielem działki
  • Rysunki takie jak rzut, przekrój, widoki elewacji wraz z wymiarami
  • Plan zagospodarowania działki narysowany na kopii mapy zasadniczej wraz z wymiarami budynku do granic działki. Na planie możesz też wrysować inne obiekty, które równocześnie zgłaszasz np. Oczyszczalnie ścieków do 7,5 m3 / dobę lub zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe do 10m3
  • Opis techniczny planowanej budowy

UWAGA!

Wszystkie rysunki i opis możesz wykonać samodzielnie. Nie musisz zatrudniać do tego projektanta.

Kiedy załączona dokumentacja jest kompletna to akceptacja zgłoszenia przez urząd odbywa się poprzez milczącą zgodę, czyli po 21 dniach od zgłoszenia możesz przystąpić do budowy.

Jeżeli urząd dopatrzył się braków w załączonej dokumentacji, w takim przypadku wysyła postanowienie, w którym określa zakres do uzupełnienia oraz termin w jakim należy dokonać tych zmian. 

Brak uzupełnień ze strony składającego wniosek powoduje wydanie odmownej decyzji przez urząd. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pamiętaj, żeby obiekty były zlokalizowane na działce w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiadem tj. 

  • 3m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy
  • 4m w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy.
Aleksandra Jackowska

Aleksandra Jackowska

architekt

Z wykształcenia i zamiłowania jestem architektem oraz plastykiem. 

Budowa swojego pierwszego domu to wielkie wyzwanie. Wiem jak trudno jest wszystko na początku ogarnąć.

Dlatego chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem w postaci filmów na kanale YouTube oraz artykułami na blogu.

Zachęcam Cię do kontaktu. Masz pytania to pisz śmiało.

Potrzebny Ci projekt? Proszę skontaktuj się w sprawie wyceny.

Pamiętaj, że