Z tego artykułu dowiesz się jak formalnie wybudować domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia. Powiem Ci, jakie dokumenty powinieneś złożyć do urzędu, aby zgłosić budowę domku letniskowego.

Spis treści:

1. Czy na działce powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub powinny być wydane warunki zabudowy?

2. Co wlicza się do powierzchni zabudowy?

3. Czy taras może być zabudowany?

4. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – czy może być piwnica?

5. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – czy może być antresola?

6. Czy jest ograniczenie wysokości budynku?

7. Jaka musi być minimalna powierzchnia działki?

8. Jak domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia może być ustawiony na działce?

9. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – jakie dokumenty składa się do urzędu?

Co warto wiedzieć o przepisach dotyczących budowy domku letniskowego?

Poniżej powołuję się na zapis prawa budowlanego, który pozwala na buwoę wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, czyli domków letniskowych o powierzchni zabudowy do 35m2 na zgłoszenie do urzędu.

Zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282), Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

  • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

Jakie dokumenty trzeba załączyć do zgłoszenia budowy domku letniskowego do urzędu?

1. Czy na działce powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub powinny być wydane warunki zabudowy?

Żeby w ogóle dokonać zgłoszenia tego typu obiektów, to Twoja działka powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w którym jest zapis pozwalający na tego typu zabudowę. W planie miejscowym podana jest maksymalna wysokość takiego budynku.

Gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to zamiennie powinna być wydana decyzja o warunkach zabudowy na Twoją działkę i tam też powinien być zapis pozwalający np. na budowę budynku rekreacyjnego (domku letniskowego). W decyzji podana jest maksymalna wysokość takiego budynku.

Jeżeli nie masz decyzji o warunkach zabudowy pozwalającej na budowę budynku rekreacyjnego to najpierw powinieneś wystąpić z wnioskiem do gminy o wydanie takiej decyzji.

Więcej informacji o warunkach zabudowy znajdziesz poniżej:

2. Co wlicza się do powierzchni zabudowy?

Powierzchnię zabudowy oblicza się po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych razem z ociepleniem. Do powierzchni zabudowy wlicza się również zadaszone tarasy, ganki, oranżerie.

3. Czy taras może być zabudowany?

Tak, taras może być zadaszony, ale wtedy jego powierzchnia jest wliczana do powierzchni zabudowy.

4. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – czy może być piwnica? 

W domku letniskowy 35m2 nie może być wybudowana piwnica (kondygnacja podziemna), ponieważ jest to kolejna kondygnacja. Dozwolona jest tylko 1 kondygnacja – czyli parter.

5. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – czy może być antresola? 

Zgodnie z prawem budowlanym domek letniskowy (domek rekreacyjny) może być zbudowany jedynie parterowy.

Co z antresolą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami:

§3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

antresoli – należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona;

Zgodnie z definicją atresoli opisaną powyżej antresola traktowana jest jako część kondygnacji. Ale spotkałam się z interprestacją przepisów przez urzędy, kiedy to antresola traktowana jest jako kolejna kondygnacja.

W związku z tym, zanim złożysz projekt domku rekreacyjnego do Starostwa Powiatowego uzyskaj informację z urzędu, czy antresola jest traktowana jako kolejna kondygnacja czy nie.

Na pewno możesz wykonać poddasze nieużytkowe, ale powinny znaleźć się tam elementy konstrukcyjne poniżej wysokości 1,40 m, ponieważ wysokości pomieszczenia poniżej 1,40 m nie liczy się powierzchni użytkowej.

6. Czy jest ograniczenie wysokości budynku? 

Ograniczenie wysokości budynku wynika z zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub zamiennie wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

7. Jaka musi być minimalna powierzchnia działki? 

Powierzchnia minimalna działki powinna wynosić co najmniej 500 m2. 

Jeżeli jest uchwalony plan miejscowy (MPZP) to powinien być tam zapis określający minimalną powierzchnię działki rekreacyjnej przewidzianej pod zabudowę rekreacyjną.

8. Jak domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia może być ustawiony na działce?

Domek letniskowy (budynek rekreacyjny)  trzeba zlokalizować na działce zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pamiętaj, żeby obiekty były zlokalizowane na działce w odpowiednich odległościach od granicy z sąsiadem tj. 

  • 3m w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy
  • 4m w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy.

9. Domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia – jakie dokumenty składa się do urzędu? 

Zgłoszenie budowy domku letniskowego 35m2 zrobisz w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta w wydziale administracji architektoniczno-budowlanej. Zależy to od lokalizacji Twojej działki. Jeżeli Twoja działka jest położona w granicach miasta to podlega pod jego urząd.

Powinieneś wypełnić odpowiedni wniosek oraz do wniosku załączyć jak poniżej:

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane potwierdzające, że jest się właścicielem działki
  • Rysunki takie jak rzut, przekrój, widoki elewacji wraz z wymiarami
  • Plan zagospodarowania działki narysowany na kopii mapy zasadniczej wraz z wymiarami budynku od granic działki. Na planie możesz też wrysować inne obiekty, które równocześnie zgłaszasz np. Oczyszczalnie ścieków do 7,5 m3 /dobę lub zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe do 10m3
  • Opis techniczny planowanej budowy

UWAGA!

Wszystkie rysunki i opis dotyczące domku letniskoweog 35m2 możesz wykonać samodzielnie. Nie musisz zatrudniać do tego projektanta.

Kiedy załączona dokumentacja jest kompletna to akceptacja zgłoszenia przez urząd odbywa się poprzez milczącą zgodę, czyli po 21 dniach od zgłoszenia możesz przystąpić do budowy.

Jeżeli urząd dopatrzył się braków w załączonej dokumentacji, w takim przypadku wysyła postanowienie, w którym określa zakres do uzupełnienia oraz termin w jakim należy dokonać tych zmian. 

Brak uzupełnień ze strony składającego wniosek powoduje wydanie odmownej decyzji przez urząd.

Nagranie video na kanale YouTube Aleksandra Jackowska – architekt

Potrzebujesz projektu domku rekreacyjnego oraz pomocy w złożeniu projektu do urzędu. Wyślij zapytanie poniżej!

Skontaktuj się w sprawie wyceny indywidualnego projektu domu

Pamiętaj, że

8 + 1 =

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471.
Aleksandra Jackowska

Aleksandra Jackowska

architekt

Z wykształcenia i zamiłowania jestem architektem oraz plastykiem. Od 15 lat zajmuje się projektowaniem architektonicznym w zakresie indywidualnych projektów domów oraz wnętrz.

Od 11 lat posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Prowadzę kanał na YouTube Aleksandra Jackowska - architekt poświęcony budowie domów oraz BLOG z artykułami pomagającymi ogarnąć formalności.