Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego?

Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku.

Samo wypełnienie wniosku jest podsumowaniem podjętych wcześniej działań i przemyśleń. Najpierw powinieneś zapoznać się z ostatnią stroną wniosku pkt. 10 i przygotować załączniki do wniosku o warunki zabudowy (WZ), czyli mapę zasadniczą, plan zagospodarowania działki oraz opinie lub warunki techniczne dla przyłączy……

W innym artykule dokładnie omówiłam Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?”

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przemyśl dokładnie jak ma wyglądać twój dom, ponieważ we wniosku trzeba wpisać dokładne parametry (widełki) dotyczące wielkości budynku.

Struktura wniosku o warunki zabudowy

Najpierw omówię strukturę samego wniosku. Wniosek składa się z części podstawowej z punktami do wypełnienia od 1 do 8. 

Potem są załączniki A, B, C, D, a na końcu wniosku punkty do wypełnienia 9-11. 

Załącznik A – podaje się dane dotyczące infrastruktury technicznej, czyli zapotrzebowania na energię, wodę, gaz, utylizację nieczystości i odpadów, 

Załącznik B – podaje się dane dotyczące budynku, jeżeli przewidujesz więcej budynków na działce tj. garaż lub budynek gospodarczy to załącznik B wypełniasz osobno dla każdego budynku i podajesz kolejną jego numerację

Załącznik C – podaje się dane dotyczące obiektu budowlanego. Załącznik C wypełniasz wtedy gdy planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo). Jeżeli masz możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej i nie przewidujesz innego obiektu budowlanego, to w ogóle nie załączasz załącznika C.

Załącznik D – dane dotyczące składowiska odpadów. Nie dotyczy ciebie, w ogóle nie załączasz załącznika D.

Punkty jakie trzeba wypełnić we wniosku o warunki zabudowy

pkt. 1-5 Wpisujesz nazwę urzędu oraz swoje dane oraz ewentualnie dane pełnomocnika. Jeżeli składasz wniosek w wersji elektronicznej to podajesz swój adres skrzynki epuap (nie jest to adres email, w profilu epuap należy poszukać tego adresu).

Teren objęty wnioskiem

pkt. 6 Należy wpisać dane działki (nr, obręb, gmina, powiat, województwo). Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych we wniosku elektronicznym jest wymagany, jego numer znajdziesz w wypisie z rejestru gruntu oraz w internecie na portalach z mapami.

Charakterystyka inwestycji

pkt. 7.1 Nazwa inwestycji czyli budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (jeżeli są dodatkowe budynki jak garaż warto je uwzględnić w nazwie).

pkt. 7.2 Wskazujesz wielkość terenu inwestycji czy obejmuje całą działkę lub część działki.

pkt. 7.2.1 Podajesz dokładną powierzchnię działki w m2 (akt notarialny, księga wieczysta) jeżeli teren inwestycji dotyczy całej działki. Natomiast gdy teren inwestycji dotyczy części działki to podajesz powierzchnię dla zaznaczonej części

pkt. 7.3 Wypełniasz jeśli inwestycja dotyczy istniejącej zabudowy.

pkt. 7.4 –  7.5 Nazwy trzeba podać zgodnie ze standardami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Załącznik 1 (I. Symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów stosowane w projekcie planu miejscowego). Tych oznaczeń jest sporo więc musisz sama wybrać taką, która odpowiada twojej działce. 

pkt. 7.6 W tabelce wpisujesz powierzchnie minimalne i maksymalne:

powierzchnia zabudowy – liczona po obrysie zewnętrznym budynku lub kilku budynków

powierzchnia biologicznie czynna –  powierzchnia działki bez powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej (tarasy zewn., dojścia i  dojazdy do budynku / budynków)

powierzchnia podlegająca przekształceniu – powierzchnia zabudowy + powierzchnia utwardzona 

pkt. 7.7 Jeżeli obejmujesz zakresem oddziaływania inwestycji działkę lub działki sąsiednie, poprzez zlokalizowanie projektowanego budynku w granicy działki lub w odległości mniejszej niż 3 m od granicy z sąsiadem – trzeba to tutaj napisać.

pkt. 7.8 Nie dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

pkt. 7.9 -7.11 Zaznaczasz tak lub nie w zależności od rodzaju planowanej inwestycji.

pkt. 7.12 Nie dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

pkt. 7.13 -7.14 Nie dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Obsługa komunikacyjna

pkt. 8.1 Określasz dostęp do drogi: w przypadku dostępu pośredniego (droga wewnętrzna lub służebność) należy wskazać wszystkie działki ewidencyjne umożliwiające dostęp wraz z działką ewidencyjną obejmującą drogę publiczną. 

W przypadku dostępu poprzez służebność do wniosku warto załączyć ksero wypisu z księgi wieczystej z wpisem potwierdzającym ten fakt.

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych we wniosku elektronicznym jest wymagany, jego numer znajdziesz w wypisie z rejestru gruntu oraz w internecie https://mapy.geoportal.gov.pl/

pkt. 8.2 Podajesz minimalną i maksymalną ilość miejsc do parkowania w garażu i na parkingu przed budynkiem.

Ostatnia strona wniosku 

pkt. 9 Oświadczenie dotyczy korespondencji elektronicznej poprzez skrzynkę epuap, czyli jak składasz wniosek w wersji papierowej to zaznaczasz opcje – nie wyrażam zgody.

pkt. 10 Zaznaczasz Załączniki A, B lub C i podajesz ilość egzemplarzy załącznika. Zaznaczasz załączniki, które załączasz do wniosku czyli mapa zasadnicza, plan zagospodarowania działki oraz opinie lub warunki techniczne dla przyłączy.

W innym artykule dokładnie omówiłam Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?”

Szczegółowe omówienie załączników A, B, C.

Załącznik A – dane dotyczące infrastruktury technicznej muszą być zgodne z wydanymi opiniami o możliwości podłączenia lub braku takiej możliwości (lub warunki techniczne lub umowy). 

Zużycie wody i ścieków zależne jest od liczby mieszkańców, przyjmuje się 0,15 m3 na 1 dzień na 1 osobę.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną czy gazu zależne jest od ilości i rodzaju urządzeń oraz planowanego ogrzewania.

Źródło ciepła – dotyczy ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Może pochodzić z sieci ciepłowniczej lub kotłów na opał stały (ekogroszek, pellet).

Gospodarowanie odpadami – statystyczne zużycie znajdziesz w necie, ciągle rośnie. 

Załącznik B – dane dotyczące budynku. Jeżeli planujesz budowę osobnego budynku garażu lub budynku gospodarczego to wypełniasz ten załącznik osobno dla każdego budynku.

B.1 Nazwa budynku nie jest obowiązkowa, możesz wpisać budynek mieszkalny jednorodzinny

B.2 Funkcja budynku to budynek mieszkalny jednorodzinny

B.2.1  Określasz ilość lokali mieszkalnych

B.3 Zaznaczasz rodzaj prac

B.4 – tutaj warto posiłkować się wybranym projektem domu z internetu z rysunków rzutów i przekrojów z wymiarami, żeby przeanalizować poszczególne wysokości budynku. 

B.4.7 Zaznaczasz rodzaj poddasza jeżeli znajduje się w budynku.

B.5 Przemyśl układ głównych połaci dachu oraz kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki.

B.6 -B.7 Zaznaczasz projektowane odległości budynku od granicy działki. 

Załącznik C – dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem 

C.1 Nazwa obiektu czyli przydomowa oczyszczalnia ścieków lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

C.2 Ja zaznaczam urządzenie wodne.

C.3 Zaznaczasz rodzaj prac.

C.4 Podajesz parametry zbiornika minimalne i maksymalne. tutaj warto posiłkować się kartami produktu producentów takich zbiorników.

Gdzie pobrać wniosek o warunki zabudowy

Wejdź na stronę swojej gminy bądź miasta na prawach powiatu – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy (nazwa gminy)

Może być tak, że po prawej stronie będzie zakładka “Planowanie przestrzenne” i poniżej wyświetli się kolejna zakładka “Wnioski do pobrania”. Znowu inna gmina może mieć zakładkę “Jak załatwić sprawę w urzędzie” i tam trzeba odszukać “Wydział Architektury i Urbanistyki” i wyświetlą się wnioski do pobrania.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś.

Pamiętaj, że

10 + 7 =

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety