Co to są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy zastępuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W dokumencie tym zostały określone warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych

W decyzji o warunkach zabudowy są informacje dotyczące:

 • lokalizacji budynku mieszkalnego na działce,
 • została określona linia zabudowy nieprzekraczalna lub obowiązująca,
 • powierzchni zabudowy, 
 • powierzchni biologicznie czynnej,
 • lokalizacji wjazdu na działkę,
 • ilości miejsc postojowych,
 • gabarytach zewnętrznych budynku mieszkalnego takich jak wysokość budynku, maksymalna ilość kondygnacji, rodzaj dachu (płaski czy spadowy)
 • czasami też wyglądu zewnętrznego budynku tj. rodzaju pokrycia dachu, rodzaju materiałów wykończenia elewacji, kolorystyki elewacji i dachu

Projekt budowlany domu jednorodzinnego musi być zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie niektórych definicji.

Co to jest powierzchnia zabudowy?

Powierzchnia zabudowy określa powierzchnię budynku liczoną po obrysie zewnętrznym budynku.

Co to jest powierzchnia biologicznie czynna?

Powierzchnia biologicznie czynna zwana jest też terenem biologicznie czynnym.

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, definicja brzmi jak poniżej.

“terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie”

W decyzji o warunkach zabudowy przeważnie jest określony procent powierzchni biologicznie czynnej, jaki trzeba zapewnić na terenie działki.

Do decyzji o warunkach zabudowy dołączona  jest mapa zasadnicza pokazująca nieprzekraczalną linię zabudowy lub obowiązującą linię zabudowy.

Co to jest nieprzekraczalna linia zabudowy?

Na mapie zasadniczej, która jest załącznikiem do decyzji o warunkach zabudowy jest określona linia zabudowy oraz jej odległość od granicy frontowej  działki.

Nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza, że nie można budować budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż podana odległość od tej linii do granicy frontowej działki. 

Czyli jak została określona nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m to, w tym przypadku można postawić budynek mieszkalny  np. w odległości siedmiu metrów, ale nie można zlokalizować domu jednorodzinnego odległości 5 metrów od granicy frontowej działki.

Co to jest obowiązująca linia zabudowy?

Na mapie zasadniczej została określona lokalizacja obowiązującej linii zabudowy na działce i określono jej odległość od granicy frontowej działki. Jeżeli odległość ta wynosi na przykład 6 m to tym wypadku trzeba zlokalizować budynek mieszkalny dokładnie w tej odległości od granicy frontowej działki. Dom jednorodzinny nie może zostać zlokalizowany w innej odległości.

Dowiedz się więcej z kolejnego artykułu: „Jak uzyskać warunki zabudowy”

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
 • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

 

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

Pamiętaj, że

13 + 14 =

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety