Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy

Aleksandra Jackowska - architekt

Swoim klientom pomagam w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, dzięki czemu ich wnioski płynnie przechodzą w urzędzie.

Zajmuje się projektowaniem domów oraz wnętrz. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Moja pasja to sztuka, szczególnie malarstwo abstrakcyjne, któremu poświęcam też swoją uwagę tworząc dzieła malarskie nawiązujące do natury, medytacji. 

Częste pytania:

wypełnienie wniosku o warunki zabudowy
Kiedy nie uzyskasz warunków zabudowy?

1. Gdy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

2. Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest w opracowaniu możesz:

 • otrzymać odmowę, jeżeli wniosek dotyczy uzyskania warunków niezgodnych z opracowywanym planem miejscowym
 • zawieszony wniosek do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli w tym czasie

3. Kolejne 5 warunków trzeba spełnić wszystkie razem, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Nie spełnienie 1 warunku powoduje, że otrzymasz decyzję odmowną:

 • Jeżeli nie spełniasz zasady dobrego sąsiedztwa, która polega na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Urząd przeprowadza analizę w obrębie do 200 m od twojej inwestycji dla domów o pow. zabudowy do 70 m2
 • Jeżeli teren nie ma dostępu do drogi publicznej: Chodzi o dostęp bezpośredni, pośredni poprzez drogę wewnętrzną, pośredni poprzez służebność (akt notarialny)
 • Jeżeli nie uzyskasz zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Na razie jedyna sieć, do której wymagane jest przyłączenie.
 • Jeżeli teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 • Decyzja nie jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).
  Jak wygląda współpraca? - poszczególne kroki

  Po otrzymaniu od ciebie emaila z informacją o wybranym pakiecie, przesyłam Tobie "Ogólne warunki świadczenia usług przez Eurythmia Aleksandra Jackowska"

  W dokumencie tym podane będzie konto bankowe. Warunkiem  uruchomienia usługi jest przelanie całej kwoty za wybrany PAKIET na konto bankowe.

  Potwierdzeniem akceptacji Ogólnych warunków świadczenia usług jest wykonanie przelewu. Po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe otrzymasz w wiadomości email rachunek.

  Usługa Pakietu Standard i Pakietu Pro realizowana jest online poprzez korespondencje email. Jeżeli zdecydujesz sie na składanie wniosku w wersji papierowej to plan zagospodarowania działki mogę wysłać do Ciebie pocztą.

  PAKIET PRO

  1. Uzyskanie mapy zasadnieczej - wypełnienie wniosku o mapę zasadniczą. Opłata za mapę jest po twojej stronie.

  2. Na kopii mapy zasadniczej rysuję plan zagospodarowania działki i przesyłam tobie do akceptacji - dlatego wczesniej potrzebuję od ciebie informacje o planowanej powierzchni zabudowy domu jednorodzinnego, ilości kondygnacji, rodzaju dachu (płaski czy skośny), garaż w bryle budynku czy osobno, planowany wjazd na działkę. Na tym planie wrysowywuje też lokalizacje planowanych przyłączy na działce (prąd, woda)

  3. Po akceptacji planu zagospodarowania wypełniam wnioski dotyczące możliwości przyłączenia się do sieci (woda, prąd, kanalizacja, gaz)

  4. Przesyłasz mi skany pism dotyczące możliwości przyłączenia do sieci, te odmowne też.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci elektroenergetycznej powoduje, że nie uzyskasz decyzji o warunkach zabudowy.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci wodnej -  od Gminy zależy czy zgodzi się na wykonanie studni w Twoim zakresie.

  Odmowa przyłączenia Twoje działki do sieci kanalizacji sanitarnej - Gminy zależy czy zgodzi się na wykonanie szamba lub przydomowej oczyszczalni.

  5. Wypełniam wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego.

  6. Przesyłam w wiadomości email wypełniony wniosek + plan zagospodarowania działki w pdf oraz informacje dotyczące procedury złożenia wniosku elektronicznie. Jeżeli chcesz wysłać wniosek pocztą to przesyłam wydrukowany plan zagospodarowania działki na podane dane adresowe przez ciebie. Ty jako właścieicel / właściecielka podpisujesz wniosek i go wysyłasz.

  PAKIET STANDARD 

  1. Po Twoje stronie jest dostarczenie:

  - mapy zasadniczej o 3-krotności szerokości frontu działki ale nie mniej niż 50 m

  - pism od dostawców mediów o mozliości przyłączenia

  - podanie informacji o wielkości planowanej budowy domu jednorodzinnego (pow. zabudowy, ilość kondygnacji, rodzaju dachu, garaż razem czy osobno, okreslenie wjazdu na działkę)

  2. Na kopii mapy zasadniczej rysuję plan zagospodarowania działki i przesyłam Tobie do akceptacji.

  3. Po akceptacji planu zagospodarowania działki wypełniam wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego.

  4. Przesyłam w wiadomości email wypełniony wniosek + plan zagospodarowania działki w pdf oraz informacje dotyczące procedury złożenia wniosku elektronicznie. Jeżeli chcesz wysłać wniosek pocztą to przesyłam wydrukowany plan zagospodarowania działki na podane dane adresowe przez ciebie. Ty jako właścieicel / właściecielka podpisujesz wniosek i go wysyłasz.

   

  Jakie są opłaty skarbowe do wniosku o warunki zabudowy?
  • opłata skarbowa 17 zł za pełnomocnictwo (opcjonalne)

  Z opłaty zwolnieni są pełnomocnicy z kręgu rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki)

  • opłata skarbowa 598 zł gdy nie jesteś właścicielem nieruchomości
  Jak długo czeka się na warunki zabudowy?
  • 21 dni - kiedy wniosek dotyczy budowy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora
  • 90 dni - pozostałe wnioski

  Terminy moga ulec wydłużeniu, ponieważ do terminów podanych powyżej dolicza się terminy uzyskania opinii i uzgodnień lub zawieszeń postępowania.

  Kiedy warunki zabudowy tracą ważność?

  Decyzja o warunkach zabudowy traci swoją ważność:

  • jak zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
  • jeżeli zostanie wydane pozwolenie na budowę dla inwestycji, dla której została wydana inna decyzja o warunkach zabudowy
  Jak długo czeka się na uzyskanie mapy zasadniczej?

  Jest to zależne od urzędu wydającego mapę. Może to potrwać o 1 - 4 tygodni od momentu złożenia wniosku.

  Jak długo czeka się na wypełnienie wniosku o warunki zabudowy?

  Jeżeli dostarczysz mi wymagane dokumenty:

  • mapę zasadniczą
  • zgody na przyłączenie mediów do działki
  • niebędne informacje do wniosku

  to wtedy w ciągu 10 dni roboczych otrzymasz ode mnie wypełniony wniosek oraz plan zagospodarowania działki wraz z rysunkiem elewacji.

  Nowy wzór wniosku od 2022

  Od stycznia 2022 obowiązuje ogólnopolski wniosek o uzyskanie warunków zabudowy. Jednak nadal podlega on różnym interpretacją przez urzędy. Dotyczy to też graficznych załączników do wniosku.

  Co jeśli będę musiał coś poprawić we wniosku?

  Jeżeli po złożeniu wniosku otrzymasz tzw. postanowienie, w którym będziesz musiał coś poprawić lub uzupełnić to, wtedy prześlij do mnie na adres email: kontakt@aleksandrajackowska.pl skan lub ostre zdjęcie otrzymanego pisma.

  W ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia do mnie wykonam poprawki wymagane przez urząd.

  Projekt decyzji o warunkach zabudowy

  Urząd przesyła do Ciebie najpierw projekt decyzji o warunkach zabudowy. Twoim zadaniem jest przeczytać uważnie projekt decyzji i porownać, ze złożonym wnioskiem czy wszystko się zgadza.

  Na tym eatpie możesz jeszcze wnieść poprawki do projektu decyzji o warunkach zabudowy poprzez wysłanie pisma z uwagami. Urząd je rozpatrzy i zaakceptuje lub nie.

  Gdyby coś się niezgadzało w projekcie decyzji, w takim przypadku przeslij do mnie widaomość email za skanem lub czytelnym zdjeciem projektu decyzji.

  Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

  WARUNKI ZABUDOWY DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

  poznaj Pakiety Współpracy

  ARTYKUŁY NA BLOGU

  Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

  Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy?

  Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego?Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz "Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy" oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku. Samo...

  Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

  Jak wystąpić o warunki zabudowy ?

  Jak wystąpić o warunki zabudowy?Aby uzyskać decyzje o warunkach zabudowy w tym celu  wypełniasz „Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy” oraz załączasz odpowiednie załączniki do wniosku. Sam wniosek składa się do Urzędu...

  Jak uzyskać mapę zasadniczą?

  Jak uzyskać mapę zasadniczą?

  Jak uzyskać mapę zasadniczą?Do wniosku o warunki zabudowy potrzebujesz mapę zasadniczą o 3-krotności szerokości frontu działki, ale nie mniej niż 50 m. Z tekstu poniżej dowiesz się gdzie możesz uzyskać mapę zasadniczą dla działki oraz jakie należy wypełnić wnioski....

  Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?

  Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?

  Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?Z tego wpisu dowiesz się jakie załączniki są wymagane do wniosku o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego.Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci: elektronicznej, w obowiązującym...

  Jaki projekt domu wybrać?

  Jaki projekt domu wybrać?

  W tym artykule odpowiesz sobie na pytanie: jaki wybrać projekt domu? Przejdziesz proces aktywacji wizji twojego domu w 7 krokach. Łatwiej podejmierz ostateczną decyzję dotyczącą wielkości i wyglądu twojego domu, po zadaniu sobie i pozostałym domowniokom szeregu...

  Jak wybudować tani dom typu stodoła?

  Jak wybudować tani dom typu stodoła?

  Masz ściśle określony budżet na dom i chcesz się w nim zmieścić? Chcesz się dowiedzieć jak wybudować tani dom w 2021 roku? Podam Ci 9 porad na tani dom w stylu stodoła, który będzie ładny i nowoczesny. Zastosowanie tych trików w projekcie domu pozwoli Tobie nie tylko...

  Projekt indywidualny – zalety i wady

  Projekt indywidualny – zalety i wady

  W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się projekty gotowe. Wydaje mi się, że wynika to z braku wiedzy o innych możliwościach i o tym co właściwie zawiera  projekt gotowy, a co projekt indywidualny.  Bo oczywiście są spore różnice między opracowaniem projektu...

  Projekt gotowy – wady i zalety

  Projekt gotowy – wady i zalety

  7 FAKTÓW O PROJEKCIE GOTOWYM, KTÓRE CIĘ ZASKOCZĄ. WTAJEMNICZENI TO WIEDZĄ.Na rynku znajdziesz wiele sklepów internetowych oferujących sprzedaż projektów gotowych domów, czy to parterowych czy piętrowych, w określonej stylistyce, wyglądzie czy wielkości. Od ilości...

  Dom 70 m2 bez pozwolenia

  Dom 70 m2 bez pozwolenia

  Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszy się dom 70 m2 bez pozwolenia. W tym artykule przedstawię Ci wszystkie fakty związane  ze zmianą w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyjaśnię jak zmieniły się przepisy oraz pokażę ...

  Rozbudowa domu formalności

  Rozbudowa domu formalności

  Rozbudowa domu formalności krok po kroku. Nadbudowa domu formalności krok po kroku. Jeżeli planujesz rozbudować swój dom lub go nadbudować to w tym artykule znajdziesz informacje, jak krok po kroku przystąpić do tej inwestycji.Co znaczy pojęcie rozbudowy? Poprzez...

  Co to jest plan miejscowy?

  Co to jest plan miejscowy?

  1. Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego taka jest poprawna nazwa. Długa nazwa, ale ważny dokument, który przygotowuje rada gminy w formie uchwały. Plan miejscowy składa się o z części tekstowej...

  Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

  Jakie dokumenty są potrzebne do budowy domu?

  Od czego zacząć budowę domu? Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pozwolenie na budowę? Jakie dokumenty do budowy są potrzebne, żebyś formalnie rozpocząć i zakończył budowę domu?Poniżej wyjaśniam jakie dokumenty do budowy domu są Ci potrzebne. Omawiam po kolei wszystki...

  Konsultacja architektoniczna - rozmowa online

  Rozmowa z Tobą stanowi podsumowanie mojej pracy z przesłanymi wcześniej dokumentami i informacjami.

  Wyślij zapytanie na: kontakt@aleksandrajackowska.pl

  dowiedz się więcej