Co jest potrzebne do wniosku o warunki zabudowy?

Z tego wpisu dowiesz się jakie załączniki są wymagane do wniosku o warunki zabudowy dla domu jednorodzinnego.

Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:

  • elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych
  • papierowej

Zanim wystąpisz o uzyskanie mapy zasadniczej powinieneś podjąć decyzję w jakiej wersji będziesz składać wniosek o warunki zabudowy do urzędu; papierowej czy elektronicznej.

Chodzi o to, że jak uzyskasz mapę w wersji elektronicznej, a będziesz składać wniosek o warunki zabudowy w wersji papierowej, to do wniosku dołączysz wydruk mapy, czyli kopię. Urząd może zakwestionować, że nie załączyłeś oryginału mapy. We wniosku nie jest to ściśle określone i zapis podlega interpretacji.

Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej

Ten zapis może podlegać różnym interpretacjom. Na ogół wystarcza załączenie do wniosku o warunki zabudowy planu zagospodarowania terenu, ale urząd może domagać się też uproszczonego widoku elewacji czy rzutów. 

Do wniosku proponuję załączyć sam plan zagospodarowania terenu, a dodatkowe rysunki załączyć w przypadku nałożenia przez urząd takiego obowiązku w przesłanym do ciebie postanowieniu.

Dlatego przy wypełnianiu wniosku warto kierować się parametrami (pow. zabudowy, szerokość elewacji, wysokość budynku, kąt dachu itd.) z wybranego projektu domu w internecie i w razie potrzeby załączyć rysunki tzw. gotowego projektu domu pobrane ze strony jego sprzedawcy.

Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.

Dotyczy to sytuacji, kiedy występujesz z wnioskiem o warunki zabudowy dla części działki. Na kopii mapy zasadniczej zaznaczasz kolorem zakres terenu, który objęty jest wnioskiem.

Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego

Do wniosku o warunki zabudowy trzeba dołączyć potwierdzenia przyłączenia twojej nieruchomości do sieci w postaci warunków technicznych przyłącza lub opinii o możliwości przyłączenia lub umowy z dostawcą. 

W tym celu wcześniej powinieneś złożyć wnioski do gestorów sieci czyli firm dostarczających:

– prąd np. Enea Operator, Energa Operator  

– wodę i odbiór ścieków np. Aquanet, Zakłady komunalne 

Zorientuj się, które firmy obejmują swoją działalnością twoją działkę. Następnie na stronie www znajdź wnioski i je wypełnij. Często wymagany jest załącznik graficzny pokazujący na kopii mapy zasadniczej plan zagospodarowania działki wraz z wrysowanym projektowanym budynkiem i projektowaną lokalizacją przyłącza. Po złożeniu wniosku odpowiedź uzyskasz przeważnie w ciągu 30 dni.

Urzędy do wniosku o warunki zabudowy często wymagają też opinii o braku możliwości podłączenia się np. do kanalizacji sanitarnej czy wodociągu. 

W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej stanowi to podstawę do wykonania zbiornika bezodpływowego na ścieki (tzw. szambo) lub  przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gdy nie ma sieci wodociągowej możesz określić we wniosku o warunki zabudowy budowę studni głębinowej. 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Załączasz wtedy, gdy we wniosku podałeś dane pełnomocnika. Może to być osoba z rodziny lub ktoś obcy np. architekt.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która może dotyczyć:

  • opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł – pełnomocnik będący członkiem twojej rodziny jest zwolniony z opłaty (mąż, żona, dzieci, brat, siostra, matka, ojciec) 
  • opłaty w wysokości 598 zł, jeżeli wnioskodawcą wniosku nie jest właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości

Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej)

Licencja mapy zasadniczej – nie zawsze jest wymagana, do mapy zasadniczej zawsze załączona jest też licencja mapy, określająca na czyj wniosek mapa została wydana i w jakiej postaci

Jeżeli dostęp z twojej działki do drogi publicznej prowadzi przez działkę sąsiada, jako pośredni oparty na służebności, to urząd zażąda potwierdzenia tego stanu zapisem w księdze wieczystej dla twojej nieruchomości. Podstawowym warunkiem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest to, że działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej.

We wniosku jest jeszcze wskazana kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, więc ten punkt ciebie nie dotyczy.

Dowiedz się więcej z kolejnego artykułu: „Jak uzyskać warunki zabudowy”

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, klasa gruntu, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę.

email: kontakt@aleksandrajackowska.pl

 

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś. Sprawdzaj zakładkę Spam.

Pamiętaj, że

11 + 12 =

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety