Warto poznać podstawowe przyczyny, kiedy nie dostaniesz warunków zabudowy dla swojej działki. 

1. Gdy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

 

 

2. Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest w opracowaniu:

  • możesz otrzymać odmowę, jeżeli wniosek dotyczy uzyskania warunków niezgodnych z opracowywanym planem miejscowym
  • Twój wniosek o warunki zabudowy może być zawieszony do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku

3. Kolejne 5 warunków trzeba spełnić wszystkie razem, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Nie spełnienie 1 warunku powoduje, że nie dostaniesz warunków zabudowy:

a) Jeżeli nie spełniasz zasady dobrego sąsiedztwa, która polega na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy.

Pamiętaj, że Urząd przeprowadza analizę w obrębie do 200 m od twojej inwestycji dla domów o pow. zabudowy do 70 m2.

b) Jeżeli teren nie ma dostępu do drogi publicznej: Chodzi o dostęp bezpośredni, pośredni poprzez drogę wewnętrzną, pośredni poprzez służebność (akt notarialny).

c) Jeżeli nie uzyskasz zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej lub kanalizacyjnej. Nie zawsze jest możliwość wybudowania na działce studni lub szamba. Urząd może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy.

d) Jeżeli teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

e) Decyzja nie jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).

Dowiedz się więcej z kolejnego artykułu: „Jak uzyskać warunki zabudowy”

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

Pomagam w wypełnieniu wniosków o warunki zabudowy oraz przygotowaniu planu zagospodarowania na kopii mapy zasadniczej dla domu jednorodzinnego.

Naciskając przycisk poniżej przyjdziesz do strony z ofertą, gdzie poznasz Pakiety Współpracy oraz ceny.

Jeżeli jesteś zdecydowany / zdecydowana na naszą współpracę to możesz w wiadomości email podać informacje dotyczące:

a) działki: nr działki, miejscowość, gmina, powiat, pow. działki, czy działka jest zabudowana? jeżeli tak to jakim budynkiem?

b) planowanej zabudowy: pow. zabudowy domu jednorodzinnego, ilość kondygnacji, rodzaj dachu (skośny, płaski)

c) mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz) jakie są w pobliżu media?, nazwy firm, które przyłączają do sieci

d) jaki jest dostęp do drogi publicznej bezpośredni czy pośredni?

e) w jakiej odległości jest istniejąca zabudowa jednorodzinna?

f) inne dodatkowe informacje dotyczące działki lub jej lokalizacji

Uwaga!

Jeżeli Twoja planowana zabudowa działki jest większa niż budowa domu jednorodzinnego, to proszę prześlij do mnie zapytanie ofertowe podając wyszczególnione wyżej informacje. Przygotuję dla ciebie wycenę

Napisz do mnie jaki Pakiet wybrałaś / wybrałeś.

Pamiętaj, że

2 + 12 =