Poznaj 3 podstawowe powody, które przyczyniają się do otrzymania odmownej decyzji o warunkach zabudowy.

Kiedy nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy?

1. Gdy Twoja działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

2. Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest w opracowaniu możesz:

  • otrzymać odmowę, jeżeli wniosek dotyczy uzyskania warunków niezgodnych z opracowywanym planem miejscowym
  • zawieszony wniosek do 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jeżeli w tym czasie

3. Kolejne 5 warunków trzeba spełnić wszystkie razem, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Nie spełnienie 1 warunku powoduje, że otrzymasz decyzję odmowną:

  1. Jeżeli nie spełniasz zasady dobrego sąsiedztwa, która polega na tym, że co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – nie jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, to nie otrzymasz decyzji o warunkach zabudowy. Urząd przeprowadza analizę w obrębie do 200 m od twojej inwestycji dla domów o pow. zabudowy do 70 m2
  2. Jeżeli teren nie ma dostępu do drogi publicznej: Chodzi o dostęp bezpośredni, pośredni poprzez drogę wewnętrzną, pośredni poprzez służebność (akt notarialny)
  3. Jeżeli nie uzyskasz zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Na razie jedyna sieć, do której wymagane jest przyłączenie.
  4. Jeżeli teren wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  5. Decyzja nie jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)
jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy

Czy wiesz, jak

wypełnić wniosek

o Warunki Zabudowy

dla domu jednorodzinnego

według

NOWEGO WZORU

2022?

Skontaktuj się w sprawie wyceny indywidualnego projektu domu

Pamiętaj, że

3 + 10 =