Poniżej przedstawiam Ci 5 rad dla budujących dom, które mogą się wydawać z początku błache, ale przyznaj się, że  o wszystkich nie wiedziałeś.

1. Zanim kupisz działkę, zrób listę wad i zalet kupowanej działki

Proces szukania działki bywa czasami naprawdę żmudny i ma się ochotę po prostu już coś kupić i mieć to za sobą. Ale nie rób tak.
Weź kartkę A4 i podziel na pół.
Po lewej stronie napisz wady, a po prawej zalety albo odwrotnie.
Wypisz wszystko co ci przychodzi do głowy.
Dopiero wtedy zobaczysz prawdziwe wady działki. Następnie przedyskutuj z rodziną o tym co wypisałeś na kartce. Jest to ważny etap.
Daj sobie czas na podjęcie właściwej decyzji.
Zdecyduj czy akceptujesz wszystkie wady działki i ją kupujesz czy szukasz dalej.

2. Zgłoś swoje uwagi do projektu decyzji o warunkach zabudowy

Zanim otrzymasz decyzję o warunkach zabudowy, Urząd Gminy przesyła Ci projekt decyzji. Na tym etapie masz prawo wnieś swoje zastrzeżenia do zapisów w warunkach zabudowy.
Napisz pismo i wskaż punkty, które chcesz zmienić. Jest to ostatni moment na wyłapanie wszelkich pomyłek w decyzji.
Autor decyzji o warunkach zabudowy (uprawniony architekt lub urbanista) przeanalizuje Twoje propozycje. Przeważnie takie uwagi są rozpatrywane pomyślnie.
Jak decyzja zostanie już wydana to, nie można wprowadzić do niej zmian.
Proces zmiany decyzji jest tak samo długotrwały jak wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy.

3. Projekt budowlany domu jednorodzinnego musi być zgodny z zapisami:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
  • decyzji o warunkach zabudowy
W obu opracowaniach są określane parametry nowej zabudowy czy rozbudowy tj. powierzchnia zabudowy, linia zabudowy, wysokość budynku, kąt nachylenia dachu, ilość miejsc postojowych itd.
Jeśli masz już upatrzony projekt to pamiętaj, że musi on być dopasowany do tych wymogów. Inaczej nie uzyskasz pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia budowy.
Trzeba przeprojektować projekt domu, a to zawsze wiąże się z większymi kosztami, niż sama adaptacja projektu.

4. Pamiętaj o zgłoszeniu rozpoczęcie budowy w Nadzorze Budowlanym.

Zgłoszenie budowy robi się na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.
Po uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, poszukaj kierownika budowy, który przejmie obowiązki kierownika budowy na Twojej budowie.
Do wniosku o zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy załączyć m.in.
  1. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia…………………………………
  2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego (jeżeli ustanowiono taki obowiązek) z dnia……………………………………………………………..
  3. Zaświadczenie o wpisie kierownika budowy / inspektora nadzoru na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 41 ust. 4 i art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego) – (ksero)
  4. Decyzja pozwolenia na budowę albo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b – (ksero)

5. Podpisuj umowy z wykonawcami.

Takie umowy określają:
– zakres wykonania prac budowlanych
– wynagrodzenie
– termin realizacji
– okres gwarancji
– formę płatności (zaliczkowanie)
Dobrym rozwiązaniem jest załączyć do umowy przedmiar robót, który szczegółowo określa zakres pracy, jednostkę miary oraz wynagrodzenie za poszczególne roboty budowlane.
W ten sposób unikniesz wszelkich nieporozumień dotyczących zakresu robót budowlanych.
Z czym masz problem? Na jaki temat chcesz, żeby powstał kolejny artykuł na blogu? Pisz śmiało poniżej.