Rozbudowa domu formalności krok po kroku. Nadbudowa domu formalności krok po kroku.

Jeżeli planujesz rozbudować swój dom lub go nadbudować to w tym artykule znajdziesz informacje, jak krok po kroku przystąpić do tej inwestycji.

Co znaczy pojęcie rozbudowy?

Poprzez rozbudowę budynku zmieniają się dwa jego parametry, a mianowicie powierzchnia zabudowy i kubatura. Jeżeli chcesz zabudować taras na parterze to będzie to rozbudowa budynku.

Co znaczy pojęcie nadbudowy?

Poprzez nadbudowę budynku zmienia się tylko kubatura budynku. Jeżeli chcesz zabudować taras na piętrze lub zadaszenie nad parterem to będzie to nadbudowa.

KROK 1

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na stronie internetowej Urzędu Gminy poszukaj zakładkę z planowaniem przestrzennym. Tam znajdziesz opracowane już plany miejscowe obowiązujące na terenie gminy.

Możesz zadzwonić do Urzędu Gminy do wydziału planowania przestrzennego i zapytać się czy na twoim terenie obowiązuje plan miejscowy. Należy podać miejscowość, nazwę ulicę oraz numer budynku. Urzędnik powinien udzielić ci odpowiedzi albo skierować do miejsca gdzie znajdziesz potrzebne informacje.

Trzecia opcja to skorzystanie z portalu polska.e-mapa.net, który jest przygotowany też dla powiatów i gmin. Wystarczy słowo polska zastąpić nazwą Twojego powiatu lub gminy. Następnie wyszukaj swoją działkę i na warstwach w pasku po lewej stronie zaznacz zagospodarowanie przestrzenne. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany to po chwili pojawi Ci się na ekranie. Bezpośrednio możesz wejść w zapis tego planu.

Na moim kanale YouTube zapoznaj się z filmem

Jak sprawdzić wymiary działki w internecie?,

w którym pokazuję jak korzystać z tego portalu. Ma on dużą zaletę, gdyż jest najbardziej aktualny.

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskasz informacje o maksymalnych parametrach dotyczących powierzchni zabudowy, wysokości budynku itd. Dowiesz się czy masz szansę na rozbudowę lub nadbudowę i to w jakim zakresie.

Postaraj się o wypis i wyrys z planu i skontaktuj się z architektem, który wraz z pozostałymi projektantami przygotuje projekt budowlany dotyczący rozbudowy lub nadbudowy Twojego domu.

Jeżeli Twoja działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wtedy przechodzisz do kroku 2 i starasz się uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

KROK 2

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – decyzja o warunkach zabudowy

O decyzję o warunkach zabudowy starasz się tylko wtedy, gdy nie ma przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym celu składasz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do urzędu gminy lub miasta. Wniosek wypełniasz pod kątem planowanej rozbudowy lub nadbudowy domu. We wniosku wpisujesz wymagane parametry dotyczące rozbudowy lub nadbudowy budynku.

Powinieneś też dokonać pomiarów budynku z zewnątrz. Przyda się stary projekt budowlany istniejącego domu. Urzędy często w przypadku rozbudowy lub nadbudowy wymagają załączenia rysunków elewacji budynku wraz z zaznaczeniem wyraźnie planowanej rozbudowy lub nadbudowy.

Do wniosku załącza się również na kopii mapy zasadniczej planowany zakres rozbudowy lub nadbudowy. Potrzebujesz też ksera umów z dostawcami mediów.

Poszczególne wnioski gmin różnią się między sobą, dlatego uważnie zapoznaj się z listą wymaganych załączników, ponieważ o wszystkich tutaj mogę nie wspomnieć.

Na moim blogu znajdziesz artykuły dotyczące uzyskania warunków zabudowy:

Jak uzyskać warunki zabudowy

Jak przygotować wniosek o warunki zabudowy i jakie załączyć załączniki

KROK 3

Rozbudowa domu formalności – mapa do celów projektowych

W przypadku planowanej rozbudowy domu potrzebna będzie Ci mapa do celów projektowych. Mapa ta będzie potrzebna do przygotowania projektu zagospodarowania działki lub terenu przez architekta. Mapę do celów projektowych przygotowuje geodeta.

KROK 4 

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – badania geotechniczne

W przypadku planowanej rozbudowy lub nadbudowy domu warto też wykonać badania gruntu.  Decyzję o konieczności  wykonania badań geotechnicznych gruntu na działce podejmuje konstruktor.

KROK 5

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – projekt budowlany

Opracowanie projektu budowlanego zaczynam od przeprowadzenia inwentaryzacji istniejącego budynku. Na tej podstawie przygotowuje projekt koncepcyjny. Po ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego opracowuję projekt budowlany czyli techniczny. 

Przy opracowywaniu projektu budowlanego współpracuję z pozostałymi projektantami, czyli konstruktorem i projektantem instalacji sanitarnych i elektrycznych, jeżeli rozbudowa lub nadbudowa budynku wiąże się z montażem nowych instalacji.

Do projektu budowlanego potrzebna jest też ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów istniejącego budynku, którą opracowuje konstruktor. Budynek pod względem technicznym musi się nadawać do planowanej rozbudowy lub nadbudowy.

Kolejnym dokumentem jaki wymagają urzędy jest dokument potwierdzający zakończenie budowy w postaci zaświadczenia o zakończeniu budowy domu z nadzoru budowlanego.

Jeżeli budynek mieszkalny jest w miarę nowy to pewnie uzyskałeś takie zaświadczenie, gorsza sytuacja jest gdy budynek ma 20 albo 30 lat, ponieważ aktualni właściciele rzadko mają jakiekolwiek potwierdzenie o zakończeniu budowy. W tym momencie rodzi się problem, ponieważ trzeba istniejący budynek uważać za samowolę budowlaną i najpierw przystąpić do jej legalizacji, żeby otrzymać potwierdzenie o zakończeniu budowy. Dopiero potem można zająć formalnościami związanymi z rozbudową lub nadbudową budynku.

KROK 6

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Interpretując zapisy prawa budowlanego masz dwie opcje do wyboru albo składasz wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek na zgłoszenie. Jak to bywa z interpretacją prawa w Polsce, możesz się spotkać, że dany urząd inaczej interpretuje prawo budowlane. Przed złożeniem wniosku upewnij się w urzędzie.

OPCJA 1 – POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Jeżeli Twój dom znajduje się na granicy z sąsiadem lub w odległości 1,5 m od tej granicy, wtedy masz obowiązek wystąpić z wnioskiem o pozwolenia na budowę.

Jest to związane z obszarem oddziaływania inwestycji, w tym wypadku obszar oddziaływania obejmuje też działkę sąsiada.

Do starostwa składasz wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami. Czas oczekiwania na wydanie decyzji pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni. Decyzja musi się jeszcze uprawomocnić przez 14 dni.

OPCJA 2 – ZGŁOSZENIE

Zgodnie z Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

Prawo budowlane Art. 3 , pkt. 6

budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Opierając się na zapisach w Prawie budowlanym przedstawionych powyżej, gdy obszar oddziaływania rozbudowy lub nadbudowy Twojego domu mieści się w całości na Twojej działce tzn. zachowane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie art. 12, pkt. 1, odległości od granicy z sąsiadem nie mniejsze niż:

4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

W takiej sytuacji możliwe jest zgłoszenie rozbudowy lub nadbudowy do starostwa powiatowego lub do urzędu miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu, prezydent ma uprawnienia do działania jako organ powiatu, tj. starosta)

Urząd w okresie 21 dni od dnia otrzymania wniosku  może wnieść sprzeciw lub zażądać uzupełnienia wniosku.  Po tym terminie możesz przystąpić do dalszych działań.

KROK 7

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – opieczętowanie dziennika budowy 

OPCJA 1 – POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę możesz złożyć wniosek w starostwie o pieczętowanie dziennika budowy. Dziennik budowy możesz odebrać po 14 dniach  po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

OPCJA 1 – ZGŁOSZENIE

Po akceptacji Twojego zgłoszenia przez urząd możesz złożyć wniosek o opieczętowanie dziennika budowy. W tym przypadku nie ma narzuconego prawnie terminu odbioru dziennika. Urzędnik poinformuje Cię kiedy możesz odebrać dziennik budowy.

KROK 8

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – rozpoczęcie budowy

Najpierw musisz znaleźć kierownika budowy. Następnie możesz zgłosić rozpoczęcie budowy w Nadzorze Budowlanym. Do wniosku załączasz m.in. oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązku kierownika Twojej budowy oraz jego uprawnienia i przynależność do izby.

Takie rozpoczęcie budowy zgłasza się na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

KROK 9

Nadbudowa lub rozbudowa domu formalności – zakończenie budowy

Jeżeli wykonałeś rozbudowę domu to, żeby zgłosić zakończenie budowy najpierw musisz zlecić geodecie wykonanie mapy powykonawczej. 

Do wniosku potrzebny będzie jeszcze:

  • wypełniony dziennik budowy
  • oświadczenie kierownika budowy

Potwierdzeniem zgłoszenia zakończenia budowy jest wydane przez Nadzór Budowlany Zaświadczenie o zakończeniu budowy.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.2)
  • Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z uwzględnieniem zmian na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471.

Oferta wypełnienia wniosku o warunki zabudowy

dla domu jednorodzinnego lub rekreacyjnego
Sprawdzam Pakiety